Research : [143] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2563_เห็ดป่ากินได้_ธิดาพร_วช.63.jpg2566ความหลากหลายการใช้ประโยชน์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่าในโครงการอุทยานธรรมชาติ วิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีธิดาพร เถื่อนเภา
2562_การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิแลคไทด์คอมโพสิต_กมลวรรณ_Page1.jpg2562การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิแลคไทด์คอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยวัสดุคาร์บอนซึ่งผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลกมลวรรณ อูปเงิน; ใหม่ น้อยพิทักษ์
2560_รายงานฉบับสมบูรณ์ความชื้น_วรากร.jpg2566การศึกษาการถ่ายเทความชื้นที่มีผลต่อท้านายปริมาณน้้าฝนอย่างแม่นย้าในฤดูมรสุมวรากร รัตนอารีกุล; นิติมา อัจฉริยะโพธา
2561_การจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตร_นิติมา.jpg2566การจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตรโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ: กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรีนิติมา อัจฉริยะโพธา; วรากร รัตนอารีกุล
2564การพัฒนาการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกที่ไวต่อการทาปฏิกิริยาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
2561การลดแรงเสียดทานของสกรูขนาดเล็กสำหรับงานทัตกรรมจัดฟันโดยการเคลือบผิวคาร์บอนคล้ายเพชรชวิน จองวรรณศิริ
2560-การพัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์-บัญญัติ-ทุน มจธ.-01.jpg2562การพัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมเชิงแสงขั้นสูงดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ
2558-การศึกษาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด.jpg2565การศึกษาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบขดลวดค้ำยันหลอดเลือดจิรศักดิ์ ศรีรัตน์
2-58-15-001.png2559การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการวิจัยชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาหมู่ 1 บ้านรางดอกอาว ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรีวันเพ็ญ วรวงศ์พงศา; ธิติมา วงษ์ชีรี
2558-2559-001.png2564การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพูและโลชั่นบํารุงผิวจากไขผึ้งและ น้ำผึ้งบริสุทธิ์นงนาถ พ่อค้า; อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล
2557-การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea).jpg2560การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพของน้้าผึ้งที่ได้อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม
2558-2559-การผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกไม้สม-อรวรรณ-ทุน วช.-01.jpg2564การผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกไม้สมุนไพรและการพัตนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้าอรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม
2558-ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหาร-มนัญญา-ทุน วช.-01.jpg2562ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหารมนัญญา เพียรเจริญ; ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน; วรากร รัตนอารีกุล; ทรงพล ชื่นคำ; สุภาวดี ชมพูพันธุ์
2559-การใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในการผลิตบล็อกประสาน-รุ่งโรจน์-วช.-สวก.-001.jpg2559โครงการการใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในงานวิศวกรรมวัสดุก่อสร้างรศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ; ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์; ดร.สุธาทิพย์ สินยัง
2564-กัลย์ธีรา-001.jpg2565การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทางยา (Lignosus rhinocerus) แบบฝังกลบเพื่อกระตุ้นการ เจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหง้าเห็ดนมเสือกัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล; ธิดาพร โคตรพัฒน์
2558-การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้ง-อรวรรณ-ทุน วช.-01.jpg2559การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทยอรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; นงนาถ พ่อค้า; กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล
2564-ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง-อรวรรณ-01.jpg2021ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งและประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของผึ้งพื้นเมืองและชันโรงไทยOrawan Duangphadee; Orawan Duangphadee; Punpaporn Kongkaew; อรวรรณ ดวงภักดี
2565-อาสาพี่สอนน้อง-ปณัตดา-0400-01.jpg2565โครงการอาสาพี่สอนน้อง New Normal ในพื้นที่ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง; สมพงษ์ เผือกเอี่ยม; นริศรา นิลบุญ
2563-การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป-01.jpg2563การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไชโป้วตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเครื่องนวดผักกาดหัว : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรีพิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์; ธิติมา วงษ์ชีรี; ทองไส ช่วยชู; อรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์
2564-หน่วยบาบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบ-01.jpg2565หน่วยบำบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 143