Please use this identifier to cite or link to this item: https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3803
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorมนัญญา เพียรเจริญ
dc.date.accessioned2022-04-26T08:52:48Z
dc.date.available2022-04-26T08:52:48Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttps://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3803
dc.description.abstractผลิตภัณฑ์ผึ้งหลายชนิด เช่น น้ำผึ้ง เกสร นมผึ้ง ไขผึ้งและพรอพอริส มีความสำคัญต่อมนุษย์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผึ้งเป็นแมลงเศรษฐกิจ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลี้ยงผึ้งนางพญาหลายตัวต่อรังเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำผึ้งในผึ้งพันธุ์ โดยใช้เทคนิคการตัดขากรรไกรล่างของผึ้งนางพญา สำหรับผึ้งนาง พญาผึ้งพันธุ์ที่นำมาใช้ในงานวิจัย มี 2 แบบ คือ 1. ผึ้งนางพญาที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติมีอายุประมาณ 1 ปี และ 2. ผึ้งนางพญาที่ผสมพันธุ์โดยการผสมเทียมมีอายุประมาณ 2-3 เดือน จากผลการทดลองสรุปได้ว่าผึ้งนางพญาที่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ มีการยอมรับของผึ้งนางพญา 2 ตัวต่อรัง ร้อยละ 60 ซึ่งมากกว่าผึ้งนางพญาที่ผสมพันธุ์โดยการผสมเทียม มีการยอมรับการอยู่ด้วยกันของผึ้งนางพญา 2 ตัวต่อรัง เพียงร้อยละ 20 นอกจากนี้พบว่าผึ้งนางพญา 2 ตัวต่อรังมีการวางไข่เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.34 จำนวนประชากรของผึ้งงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.84 และผลผลิตน้ำผึ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.94 เมื่อเปรียบเทียบกับผึ้งนางพญา 1 ตัวต่อรังซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จากงานวิจัยสรุปได้ว่าการเพิ่มจำนวนผึ้งนางพญาต่อรังมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตน้ำผึ้งจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
dc.sourceสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
dc.subjectKMUTT research reports
dc.subjectการเลี้ยงผึ้ง
dc.subjectการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
dc.titleการใช้เทคนิคการเลี้ยงผึ้งนางพญาหลายตัวต่อรังเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในเชิงเศรษฐกิจ
dc.typeResearch Report
Appears in Collections:Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2554~1.PDF1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.