Please use this identifier to cite or link to this item: https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSikarin Yoo-Kong
dc.contributor.authorChisanupong Puttarprom
dc.contributor.authorMonsit Tanasittikosol
dc.contributor.authorWatchara Liewrian
dc.date.accessioned2022-04-19T05:31:23Z
dc.date.available2022-04-19T05:31:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1654
dc.description.abstractเลี้ยงในพื้นที่ทดลอง ในรังที่ 1 ผึ้งที่ใช้เป็นผึ้งที่ผ่านการเลี้ยงในพื้นที่ทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ แต่ในรังที่ 2 ผ่านการเลี้ยง 1 สัปดาห์ก่อนทำการทำการทดลอง ผึ้งกลุ่มควบคุมรังที่ 1 มีอัตราการตาย 26.83% และซ้ำที่ 2 9.76% ที่ระยะเวลา 10 วัน ผลการเปรียบเทียบจำนวนและลักษณะโคโลนีจุลินทรีย์พบว่า N. ceranae มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของปริมาณและกลุ่มของจุลินทรีย์ โดยในกลุ่มทดลองจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของปริมาณจุลินทรีย์สูงกว่ากลุ่มควบคุม และจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหาร MRS มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของปริมาณมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง 4 ชนิด ในกลุ่มควบคุมทั้งสองรังพบจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหาร MRS มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนมากขึ้นเมื่อผึ้งมีอายุมากขึ้น BCA SDA และ PDA ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนลดลง ในกลุ่มทดลองพบการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่ไม่สม่ำเสมอโดยการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่เลี้ยงได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 4 ชนิด ในรังที่ 1 มีมากกว่ารังที่ 2 สอดคล้องกับอัตราการตายของผึ้งในกลุ่มควบคุมที่ในรังที่ 1 มากกว่ารังที่ 2 ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นผึ้งที่มาจากแหล่งเดียวกันเมื่อนำมาเลี้ยงในพื้นที่ต่างกันในช่วงก่อนเริ่มการทดลองส่งผลทำให้ผึ้งได้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก่อนนำมาทดลองในระยะเวลาสั้นๆ สามารถส่งผลให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารตั้งต้นก่อนการทดลองต่างกันและอาจส่งผลต่อสุขภาพผึ้งใน
dc.subjectbipartite system
dc.subjectEntanglement
dc.subjectlinear entropy
dc.subjectpath integral
dc.titleEntanglement Entropy for a Particle Coupled with Its Surrounding
dc.typeARTICLES
Appears in Collections:Research

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-57-7.pdf406.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.