Browsing by Subject KMUTT research reports

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
5.jpg2557การนำเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ผลิตปูนซีเมนต์ และแทนมวลรวมละเอียดในคอนกรีตรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
3.jpg2556การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis Forea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งที่ได้ (ระยะที่ 2)อรวรรณ ดวงภักดี
17.jpg2563การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ.ราชบุรีผศ.ดร. พรพรรณ สิระมนต์; ผศ.ดร. วิชาญ เอียดทอง; ผศ.ดร. ธิติมา วงษ์ชีรี; ผศ.ดร. รัตติยา แววนุกูล
15.jpg2561การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น (Agrocybe cylindracea) ในโรงเรือนระบบปิดทศพร ทองเที่ยง
8.jpg2559การวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ชาเก๊กฮวยอย่างครบวงจรผศ. ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย; ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา; อ.นิมิต เหม่งเวหา; ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล
1.jpg2553การศึกษาการเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตน้ำผึ้งสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; มนัญญา เพียรเจริญ; สุภาวดี ชมภูพันธ์
18.jpg2562การศึกษาสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ (ระยะ 1)รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
16.jpg2561การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนดินประปาและเถ้าถ่านหินบิทูมินัสผสมเส้นใยสังเคราะห์รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
2549การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพที่มีต่ออาชีพการเลี้ยงโค: กรณีศึกษาชุมชนหุบกะหล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี = Promoting health strenght of community on keeping cattle occupation: case study in Hubmaklum community, Tambon Banlueak, Amphur Pothจรินทร สมภู่; พรรณปพร กองแก้ว; วาสนา มานิช
2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
9.jpg2559การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
9.jpg2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
12.jpg2560การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ในผึ้งประเทศไทยมนัญญา เพียรเจริญ
2545การเสริมกำลังของดินทรายด้วยรากหญ้าแฝกดอน กลุ่มพันธ์ราชบุรี = Reinforcement sandy soil by ratchaburiroot vetiveria nemoralis a.camusชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ; วิชัย สังวรปทานสกุล; พานิช วุฒิพฤกษ์
2.jpg2554การใช้เทคนิคการเลี้ยงผึ้งนางพญาหลายตัวต่อรังเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในเชิงเศรษฐกิจมนัญญา เพียรเจริญ
14.jpg2563ความหลากหลายของราไมคอร์ไรซาจากรากต้นผึ้ง ในเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ปณัตดา ยอดแสง; อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; พรรณปพร กองแก้ว
4.jpg2557ปัจจัยของสีและขนาดของดอกไม้ที่มีผลต่อการเข้าผสมเกสรของผึ้งมนัญญา เพียรเจริญ
11.jpg2560ผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟต่อสมบัติของซีเมนต์เพสต์จากของเสียอุตสาหกรรมรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
6.jpg2558ผลของการรมควันโดยใช้น้ ามันหอมระเหยต่อเพลี้ยไฟฝ้ายธัญญารัตน์ คงขุนเทียน; มนัญญา เพียรเจริญ; วรากร รัตนอารีกุล; รัตนา รุ่งศิริสกุล; ละเอียด เพ็งโสภา; สุภาวดี ชมภูพันธุ์
2551เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักที่เหมาะสมกับชุมชนหุบมะกล่ำ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีวาสนา มานิช; Wasana Manish