Please use this identifier to cite or link to this item: https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3983
Title: การพัฒนาเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งไทยระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ
Authors: อรวรรณ ดวงภักดี
Keywords: ผึ้ง
เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2563
Abstract: รูปแบบของกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ คือการได้สัมผัส ค้นหา สร้างประสบการณ์จากสถานที่จริง แทนการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมและเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอตามรูปแบบของค่ายเดิม การออกแบบนอกจากจะใช้หลักของเส้นโค้งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แต่ได้นำความสามารถและความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละคน มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบด้วย
Description: 12 หน้า : ภาพประกอบ
URI: https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3983
Appears in Collections:บริการวิชาการItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.