Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
4.jpg2557ปัจจัยของสีและขนาดของดอกไม้ที่มีผลต่อการเข้าผสมเกสรของผึ้งมนัญญา เพียรเจริญ
3.jpg2556การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis Forea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งที่ได้ (ระยะที่ 2)อรวรรณ ดวงภักดี
9.jpg2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
2558-การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้ง-อรวรรณ-ทุน วช.-01.jpg2559การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทยอรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; นงนาถ พ่อค้า; กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล
2558-ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหาร-มนัญญา-ทุน วช.-01.jpg2562ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหารมนัญญา เพียรเจริญ; ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน; วรากร รัตนอารีกุล; ทรงพล ชื่นคำ; สุภาวดี ชมพูพันธุ์
2557-การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea).jpg2560การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพของน้้าผึ้งที่ได้อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม