Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-57 of 57 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนานวัตกรรมการแข่งขันเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดราชบุรีวรรณา โชคบรรดาลสุข; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
2556ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับแมลง Steinernema carpocapsae และ S. riobravae ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายในสภาพธรรมชาติ อ.เมือง จ.ราชบุรีบุษบง เจาฑานนท์; มานิตย์ นาคสุวรรณ; บุญเสริม อ่วมอ่อง; วิไลวรรณ เวชยันต์; จำเป็นศรี สุริยะวิภาดา
2552การศึกษาความคิดเห็นของครู ผู้บริหาร ในการบรรจุเนื้อหาเรื่องธุรกิจท้องถิ่นลงในหลักสูตรวิชางานธุรกิจของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = A study of local teachers' and executives's opinions by adding local businesปริญญาดา สะธรรมกิจ; นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีสุทิน สนองผัน
2550การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการจัดบริการของรัฐด้านการแพทย์ทางเลือก กรณีศึกษา : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีบุญใจ ลิ่มศิลา
2552การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อมะพร้าวน้ำหอม ในเขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีสมชาย แจ้งเจริญ
2556การศึกษาความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารประเภทข้าวมันไก่ กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนันทกา หนูเทพ; ธนชีพ พีระธรณิศร์; นัยนา ใช้เทียมวงศ์