Please use this identifier to cite or link to this item: https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4128
Title: วัดมะขาม กับ วิถีชีวิตประเพณีชาวมอญลุ่มน้ำแม่กลอง
Authors: ทศพร ทองเที่ยง
สุภาวดี สังข์วรรณ
Keywords: วัดมะขาม
ชาวมอญ
ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมมอญ
อาหารมอญ
งานเจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี
กิน อยู่ ดู มอญ
Issue Date: 1-Feb-2567
Publisher: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567
Abstract: ชาวไทยเชื้อสายมอญ จำนวนมากได้ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของศรัทธาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา วัดมะขาม เป็นวัดมอญเก่าแก่ สร้างตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2311 ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี พื้นที่ตั้งวัดในสมัยนั้นเป็นป่ารกร้างมีต้นมะขามเปรี้ยวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดป่ามะขาม และเรียกสั้นๆว่าวัดมะขาม ปัจจุบันภายในวัดมีความร่มรื่น และที่สำคัญ มีเจดีย์มอญที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด เป็นเจดีย์มอญที่สวยงาม การรักษาวิถีชีวิตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ สู่การจัดมหกรรมอาหาร ศิลปะวัฒนธรรมมอญ ในชื่อที่เรียกว่า งานเจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิง ราชบุรี หรืองาน"กิน อยู่ ดู มอญ" เมืองราชบุรี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ วัดมะขาม ต.คุ้งพะยอม อ.บ้านโป่ง เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของอาหาร ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่นซึ่งเป็นของชาติพันธุ์มอญในจังหวัดราชบุรี
Description: 2 หน้า : ภาพประกอบสี
URI: https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4128
Appears in Collections:จดหมายเหตุราชบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วัดมะขามกับศิลปวัฒนธรรมมอญ.pdf707.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.